Aquestes Condicions Generals de Venda s'estableixen entre:

D'una banda, la FUNDACIÓ PRIVADA EL MOLÍ DE PUIGVERT, al carrer GORG DEL MOLÍ DE PUIGVERT 1, 08389, del terme municipal de PALAFOLLS a la província de BARCELONA a ESPANYA i amb i amb el CIF núm. G62873971, inscrita al Protectorat de Fundacions de la Generalitat amb el número 1671 el 19 d'abril de 2002 (en endavant, FUNDACIÓ).

I, d'altra banda, qualsevol persona que realitzi una comanda (en endavant, el CLIENT).

Aquestes condicions són aplicables exclusivament a consumidors, sense que en cap cas aquest permès la revenda dels productes adquirits.

La realització d'una comanda implica l'acceptació de les presents condicions generals de venda per part del CLIENT, així com de qualsevol altra especificada en el propi comanda


1.- Objecte

Les presents condicions generals de venda tenen per objecte definir les modalitats de venda entre el CLIENT i la FUNDACIÓ, des de la realització de la comanda, lliurament i pagament, així com el servei postvenda.


2.- Comanda

El CLIENT pot fer la seva comanda de les següents formes: Via telefònica, mitjançant el número 680.297.587 Via Internet, mitjançant aquesta pàgina web seguint el procediment establert. Per realitzar la seva comanda, el client haurà de facilitar les dades personals que li siguin sol·licitats per qualsevol dels procediments anteriorment indicat, excepte que ja aquest registrat a la nostra web. Un cop el carret sigui validat, el CLIENT haurà d'escollir una adreça i la forma de lliurament. Un cop validat el pagament, estarà formalitzant el contracte de venda amb la FUNDACIÓ. La realització per part del CLIENT de la comanda equival a l'acceptació total dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, així com de qualsevol altre especificat en el propi comanda. Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. També es podrà visualitzar l'estat dels articles al web shop.fundaciomoli.org Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, la FUNDACIÓ reemborsarà al CLIENT qualsevol quantitat que hagués abonat.


3.- Lliurament

L'expedició de les comandes serà a la Península i Balears.

No realitzem lliuraments a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

El lliurament de la comanda es farà al domicili del CLIENT. El transportista es personarà en el domicili del CLIENT entre 24 i 72 hores des de la confirmació de la comanda a l'adreça indicada pel CLIENT. En cas d'absència del CLIENT a l'adreça indicada, el transportista deixarà un avís, per a realitzar un segon lliurament. Si en aquest segon intent no s'ha pogut realitzar el lliurament se li indicarà la possibilitat de recollir-lo a l'oficina del transportista més propera al seu domicili. Per al seguiment d'una comanda en curs i sempre que a empresa de transport el faciliti, la FUNDACIÓ facilitarà les eines que l'empresa de transport ofereixi.


4.- Pagament

El CLIENT pot triar entre les següents modalitats de pagament:

- Targeta bancària

- PayPal

El servei de pagament amb targeta bancària és prestat per l'empresa REDSYS mitjançant la seva associat de BANKIA. El servei de pagament amb Paypal segueix les condicions de Paypal i poden ser consultades a la web, www.paypal.es La FUNDACIÓ no arxiva cap tipus d'informació sobre les dades de pagament i mai seran comandes al CLIENT ni per email ni per telèfon ni un altre tipus de comunicació.


5.- Preus

Els preus dels articles sol·licitats inclouran l'impost corresponent vigent. En cada comanda se li afegirà una despesa fixa en concepte de despeses de transport que inclou: la gestió, l'embalatge, l'enviament des dels nostres magatzems. A la pàgina web s'indica amb detall el cost addicional relatiu a aquest concepte.


6.- Política de devolucions

El CLIENT té dret a desistir de la seva comanda durant un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El període de desistiment finalitzarà als 14 dies naturals del dia que el CLIENT o un tercer indicat pel CLIENT, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns. A causa de les especials característiques del producte no es permet la devolució parcial del producte, s'ha de retornar el producte en el seu embalatge original i amb el mateix contingut amb el qual es va vendre. La FUNDACIÓ es reserva el dret de no acceptar la devolució del producte si no s'han complert les condicions que s'indiquen en aquest document. Per exercir el dret de desistiment, el CLIENT haurà de notificar a La FUNDACIÓ mitjançant trucada al telèfon 680.297.587 o al correu electrònic comercial@fundaciomoli.org dins el termini de 14 dies des de l'acceptació de la comanda. En cas d'acceptació del desistiment efectuat pel CLIENT, la FUNDACIÓ li retornarà tots els pagaments rebuts, inclòs les despeses de transport. El termini per fer efectiu aquest pagament serà de 14 dies naturals des de l'acceptació del desistiment del producte i sempre que es compleixin les condicions que s'indiquen en aquest document. Farem el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel CLIENT en la seva transacció inicial. No s'aplicarà cap despesa com a conseqüència del reemborsament. En el cas de no poder gestionar la devolució en el mateix mètode de pagament utilitzat pel client, procedirem a retornar l'import mitjançant transferència o xec. El CLIENT haurà de retornar mitjançant una empresa de missatgeria, sense demora, i en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data que ens comuniqui el desistiment del producte. Es considera complert el termini si realitza la devolució dels béns abans que hagi finalitzat el termini. El CLIENT es farà càrrec dels costos directes de devolució, excepte en el cas que s'acordi que la devolució es faci pels mitjans de la FUNDACIÓ. Només el CLIENT serà el responsable de la disminució del valor dels béns resultants d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns. El CLIENT no tindrà dret a desistir del contracte quan l'objecte subministrat es trobi dins de les següents categories de productes:

- Béns que per raons d'higiene no es pot acceptar la devolució, (roba interior, mitjons, ..).

- Productes alimentaris.

El dret a desistir del contracte serà d'aplicació exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què el CLIENT els va rebre. No es farà cap retorn si el producte ha estat utilitzat més enllà de l'obertura del mateix, de productes que no estiguin en la mateixes condicions en què es va lliurar o hagin patit algun dany, de manera que tindrà d'anar amb compte amb el / s productes des del moment que estiguin en la seva possessió. El CLIENT ha de retornar l'article amb el seu embalatge original, les instruccions i la resta de documents que l'acompanyin. A més, haurà de lliurar amb el producte la documentació que us fem arribar un cop acceptada la devolució o desistiment. Un cop examinat l'article li comunicarem si té el dret al reemborsament de les quantitats abonades. El reemborsament de les despeses de transport es realitzarà segons les condicions que s'indiquen en aquest document.


7.- Garanties

La FUNDACIÓ informa al CLIENT de l'existència d'una garantia legal per als productes. En cas de manca de conformitat per defecte o error de l'article enviat, el CLIENT podrà optar entre exigir la substitució, la reparació del producte o la devolució de l'import corresponent al preu i les despeses d'enviament ocasionats. La reparació i substitució seran gratuïts per al CLIENT i hauran de realitzar en un període raonable, des de la notificació per part del CLIENT de la manca de conformitat.


8 - Tractament de dades de caràcter personal

La FUNDACIÓ PRIVADA EL MOLÍ DE PUIGVERT, domiciliada al carrer GORG D'EN PUIGVERT 1, 08389 Barcelona, ​​garanteix que el tractament de les dades personals s'efectuarà sota nivells de seguretat que impedeixin la seva pèrdua, manipulació o accessos no autoritzats. En compliment del que indica la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que totes les dades proporcionades pel CLIENT, per qualsevol mitjà, mitjançant la comanda, la sol·licitud d'informació, la subscripció a les Newsletters de la FUNDACIÓ i al llarg de la relació comercial amb la nostra empresa, seran incorporades a un fitxer del qual és titular i responsable la FUNDACIÓ i seran tractades amb la màxima confidencialitat. La finalitat de la recollida i tractament de les dades és gestionar la relació comercial, gestionar les sol·licituds i les comandes i el seu cobrament, així mateix, realitzar tractaments amb fins de publicitat i de prospecció comercial. La realització de tractaments amb fins de publicitat i de prospecció comercial implicarà fer-li arribar, pels mitjans que més endavant s'indiquen, informació, publicitat i promocions comercials de productes i serveis de la FUNDACIÓ PRIVADA EL MOLÍ DE PUIGVERT sempre que ho hagi indicat a la hora de registrar-se a la nostra web: shop.fundaciomoli.org o que l'hagi acceptat de manera expressa. Les dades recollides per la FUNDACIÓ mai seran compartits amb altres empreses ni per a altres fins que el CLIENT hagi escollit en el moment de registrar-se. El titular de les dades haurà de ser major d'edat. Excepte que s'especifiqui el contrari es considerarà necessari completar les dades requerides en el formulari. En el cas de subministrar totes les dades, la FUNDACIÓ podrà, depenent del cas, no cursar la seva petició. El seu consentiment pel tractament de les seves dades per a les finalitats de publicitat i de prospecció comercial, es considerarà prestat de forma manifesta i inequívoca mitjançant l'acceptació d'aquest en l'espai habilitat a la web pel client. Les accions publicitàries i de prospecció comercial podran realitzar-se per qualsevol mitjà, incloent trucades telefòniques, missatges SMS, MMS, correu electrònic, correu postal o Internet sempre que hagi estat autoritzat.


9.- Esdeveniments excepcionals

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui com a conseqüència d'esdeveniments que estiguin fora del control raonable ( "Causa de Força Major"). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, omissió o accident que aquest fora del nostre control raonable i entre d'altres, els següents:

Vagues, Tancament patronal o altres mesures reivindicatives.

Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públic o privat.

Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S'entén que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per complir les obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.


10.- Acord total

Les presents condicions de Venda són l'acord total entre les parts referents. En el cas que una de les clàusules de les presents condicions fos nul·la de ple dret, això no afectarà el resta de les condicions.


11 - Llei aplicable i competència

Les condicions presents es regiran per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol dubte, discrepància o divergència que es pugui donar en el compliment i interpretació del present Contracte, les parts poden resoldre extrajudicialment les seves controvèrsies. En qualsevol cas l'àmbit jurisdiccional seran els jutjats de la província de Barcelona més propers al terme municipal de Palafolls.

Product added to compare.